kksu_1

ทำเนียบนายกองค์การนักศึกษา

ปีการศึกษา ชื่อ – สกุล คณะ กลุ่ม
2507 นายเรืองฤทธิ์ พูนสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์
2508 นายเรืองฤทธิ์ พูนสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์
2509 นายจีระพันธ์ ปานะกูล วิศวกรรมศาสตร์
2510 นายเรืองฤทธิ์ พูนสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์
2511 นายจีระพันธ์ อรรถจินดา วิศวกรรมศาสตร์
2512 นายอัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ เกษตรศาสตร์
2513 นายสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ วิศวกรรมศาสตร์
2514 นายชวลิต ปรีกไธสง วิศวกรรมศาสตร์
2515 นายวิไชย พัฒนาศาลชัย เกษตรศาสตร์
2516 นายสมควร มาสมบูรณ์ เกษตรศาสตร์
2517 นายสุรศักดิ์ ศตวิริยะ วิศวกรรมศาสตร์
2518 นายสุรศักดิ์ ปฏิมาประกร วิศวกรรมศาสตร์
2519 นายพีรพงศ์ เซี่ยงว่อง ศึกษาศาสตร์
2520
2521 นายสุเทพ คู่สกุลนิรันดร์ เกษตรศาสตร์
2522 นายสุธี สังคนนท์ เกษตรศาสตร์
2523 นายพิศณุ เกษมพงษ์ วิศวกรรมศาสตร์
2524 นายวิชัย นิลพงศ์ เกษตรศาสตร์
นายนิรันดร์ กุลฑานนท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2525 นายสมเกียรติ คนชาญ เกษตรศาสตร์
2526 นายราชพร ปทะวานิช ศึกษาศาสตร์
2527 นายโกมล เดชกวินเลิศ วิศวกรรมศาสตร์
2528 นายสุรสิทธิ์ บุบผา ศึกษาศาสตร์
2529 นายเปรมศักดิ์ เพียยุระ แพทยศาสตร์ คนไท
2530 นายชำนาญ นฤคนธ์ วิศวกรรมศาสตร์
2531 นายสมร สุวรรณพรม เกษตรศาสตร์
2532 นายธีรวุฒิ เถาว์ทิพย์ แพทยศาสตร์
2533 นายวุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ เภสัชศาสตร์
2534 นายพิทยารัตน์ บรรจมาตย์ วิศวกรรมศาสตร์
2535 นายเทวัญ ธานีรัตน์ แพทยศาสตร์
2536 นายมังกร มีโสม สาธารณสุขศาสตร์
2537 นางสาวอุษาวดี สุตะภักดิ์ เภสัชศาสตร์
2538 นายประพัทธ์ สันติวรากร วิศวกรรมศาสตร์
2539 นายศิวาวุธ ขารพ เภสัชศาสตร์
2540 นางสาวหทัย น้อยสมบัติ ศึกษาศาสตร์
2541 นายไทยรัฐ คำสาว วิศวกรรมศาสตร์
2542 นายเสกสรรค์ สุทธิสงค์ วิศวกรรมศาสตร์
2543 นายสุบรรณ ศรีจันทร์รันต์ วิศวกรรมศาสตร์
2544 นายสิทธิชัย ระหา วิศวกรรมศาสตร์
2545 นายพรพัฒน์ ภูนากลม แพทยศาสตร์
นายชานนท์ สุธรรมโน เกษตรศาสตร์
2546 นายวินัย หอมศรีประเสริฐ วิศวกรรมศาสตร์
2547 นายปรีชา ลาดจำปา วิศวกรรมศาสตร์ ร่วมใจ มข.
2548 นายศุภวัฒน์ คลังกลาง วิศวกรรมศาสตร์ ร่วมใจ มข.
2549 นายชิดชัย ไขไพรวัน พยาบาลศาสตร์ เพื่อ มข.
2550 นายสุรศักดิ์ บุญทศ เกษตรศาสตร์ ร่วมใจ มข.
2551 นายยรรยง ผิวผอง สัตวแพทยศาสตร์ เลือดสีอิฐ
2552 นายอภิสิทธิ์ จันทะเกตุ วิศวกรรมศาสตร์ ร่วมใจ มข.
2553 นายทศพล แจ่มวิจักษณ์ วิทยาการจัดการ เลือดสีอิฐ
2554 นายโสฬส ประชาบำรุง พยาบาลศาสตร์ ร่วมใจ มข.
2555  นายจิราวุธ  แก้วนาพันธ์ วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิใจ มข.
2556  นายจิระวัฒน์ อ่อนมณี แพทยศาสตร์ เลือดสีอิฐ
2557  นายณัฐพล ไชยสง วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิใจ มข.
2558 นายกานต์ชนก บุญสันเทียะ นิติศาสตร์ เลือดสีอิฐ
2559 นายนิรุต เต้นปักษี ศึกษาศาสตร์ เลือดสีอิฐ
2560 นางสาวพลอยไพลิน วงษ์ตรี บริหารธุรกิจและการบัญชี เลือดสีอิฐ
2561 นายณัฐดนัย เทพวงษา พยาบาลศาสตร์ เลือดสีอิฐ
2562 นางสาวธัญญาเรศ ศรีแก้ว สถาปัตยกรรมศาสตร์ เลือดสีอิฐ
2563 นางก้องพงศ์ วงษ์ชัย นิติศาสตร์ เลือดสีอิฐ

ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก: นายภาคภูมิ ทิทา, นายภาสกร เตือประโคน, คุณครูกฤตชัย ชุมแสง