kksu_1

ชมรมทั่วไป สังกัดองค์การนักศึกษา

ชมรมสังกัดฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

 • ชมรมศิลปวัฒนธรรมชาวเหนือ
 • ชมรมนักร้องประสานเสียง
 • ชมรมทักษิณมอดินแดง

ชมรมสังกัดฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

 • พัฒนาอนามัย
 • ผู้บำเพ็ญประโยชน์
 • ชมรมอีสาน
 • ชมรมอาสาพัฒนา
 • ชมรมโรตาแลค
 • ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร
 • ชมรมปันรัก Campus Student Link
 • ชมรม นศ เพื่อการพัฒนา

ชมรมสังกัดฝ่ายวิชาการ

 • ชมรม ปนน
 • ชมรมประชาสัมพันธ์
 • ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชมรม นศท.
 • ชมรมต้นกล้าผู้ประกอบการ
 • ชมรมพัฒนาผู้นำ
 • ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค
 • ชมรมผู้นำธรรมาภิบาล

ชมรมสังกัดฝ่ายคุณธรรมจริยธรรม

 • ชมรมคาทอลิก
 • ชมรมมุสลิม
 • ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี
 • ชมรมสมาธิและศีลธรรม