kksu_1

คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

นายนิรุต เต้นปักษี
นายกองค์การนักศึกษาปีการศึกษา 2559

อุปนายก

นายกำพล สืบอินทร์
อุปนายกคนที่ 1

นางสาวปัทมาภรณ์ เผือดผุด
อุปนายกคนที่ 2

นางสาวกนกกาญจน์ พจน์จำเนียร
อุปนายกคนที่ 3

นายมนัสชัย สีสันทัด
อุปนายกคนที่ 4

นายเกียรติศักดิ์ อภิรมยานนท์
อุปนายกคนที่ 5

นางสาวจุฑาภรณ์ อักษรกลาง
อุปนายกคนที่ 6

 

ฝ่ายงานต่างๆ

นายพงศกร ศรีวุ่น
เลขานุการ

นายพงศ์พิพัฒน์ ป้องสู้
เหรัญญิก

นายพาทิศ คงสุวัฒนาเลิศ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวโชติรส เกียรติพนมแพ
ฝ่ายวิชาการ

นายเบญจพล แก้วก่า
ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์

นายเสฐียรพงษ จันทรลา
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

นายภูมินทร์ อินชัยบูรณ์
ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

นางสาวภารดี จันทร์ทะพันธ์
ฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม

นายกฤษณชัย สาระรัมย์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
krissanachai_sararam@kkumail.com