กลุ่มเลือดสีอิฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

” กลุ่มเลือดสีอิฐ” โดยนักกิจกรรมจากนักศึกษาคณะต่าง ๆ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นพ้องต้องกันว่า “การนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ยังมิได้ผ่านความเห็นชอบจากประชาคมส่วนใหญ่ โดนเฉพาะนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ร่วมกันต่อต้านการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” นักศึกษากลุ่มเลือดสีอิฐจึงได้รวบรวม เพื่อนพ้องนักศึกษา ลุกขึ้นต่อต้าน โดยมีแกนนำคนสำคัญดังนี้

นายมงคล พรศักดิ์   ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายพิจิตร ชมพูแสง นายกสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
นายปริวัฒน์ ภู่เงิน นายกสโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
นายวัลลภ ศรีสาร นายกสโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
นายชวลิต ศรีทรัพยวศิน นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
นายพิทักษ์พงษ์ สีทาสี นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายจักกฤษณ์ ไชยภาฤทธิ์ นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

และผู้นำนักศึกษาอีกหลากหลายคณะ

หลักจากการก่อตั้งกลุ่มเลือดสีอิฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยปณิธานอันแรงกล้าและจิตวิญญาณการต่อสู้ในการทำกิจกรรมเพื่อเพื่อนพ้องน้องพี่นักศึกษา และดำรงไว้ซึ่งหลักการทางประชาธิปไตย ในรั้วมอดินแดง กลุ่มเลือดสีอิฐด้วยการนำพาของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม อันอุดมไแด้วยผู้นำกิจกรรมนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย กลุ่มเลือดสีอิฐได้ส่งผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประจำทุกปี ในการเลือกตั้งกลุ่มเลือดสีอิฐก็ยังยึดหลักการประชาธิปไตย ได้รับผลสำเร็จ ได้รับชัยชนะ และบางครั้งก็พบกับความผิดหวัง สลับเผผลี่ยนหมุนเวียนกันไป ถึงกระนั้นกลุ่มเลือดสีอิฐก็ยังได้ถ่ายทอดปณิธาน ปลูกฝังอุดมการณ์ส่งต่อไปเป็นรุ่น ๆ ถึงปัจจุบัน กลุ่มเลือดสีอิฐก็ได้อยู่ต่อสู่เคียงข้างพี่น้องนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าสู่ปีที่ 11 และยังคงตราตรึงในใจของนักศึกษา ด้วยปณิธาน

” ทุกก้าวย่างของการต่อสู้ ทุกการ ยืนหยัด เพื่อนักศึกษา ทุกการ พัฒนา สู่ความเป็นจริง “

การติดต่อ Facebook fan page: กลุ่มเลือดสีอิฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น