kksu_1วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การนักศึกษาที่เป็นพร้อมประสานงานระหว่างนักศึกษาและผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมของนักศึกษา พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมบนพื้นฐานของความหลากทางวัฒนธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม อีกทั้งยังมุ่งเน้นการธำรงไว้ซึ่งสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พันธกิจ

 1. มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
 2. มุ่งเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรม วางแผน และกำหนดนโยบายในการทำกิจกรรม
 3. มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรนักกิจกรรมนักศึกษาและสังคมภายนอก
 4. มุ่งพิทักษ์สิทธิ์ และประโยชน์ของนักศึกษาที่ควรจะได้รับ
 5. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ ให้แก่นักศึกษา และสังคมส่วนรวม
 6. มุ่งเน้นคุณธรรม และจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรม
 7. ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและประเพณีที่ดีงาม

ค่านิยม

“ยืนหยัด พัฒนา ก้าวหน้า สร้างสรรค์”

” ยืนหยัด ” ต่อสู้เพื่อสิทธินักศึกษา รับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของนักศึกษาทุกคนอย่างประชาธิปไตยโดยไม่ทอดทิ้งเสียงส่วนน้อย (ในการจัดทำกิจกรรมเราจะให้ทุกคณะส่งตัวแทนมาประชุมเพื่อหาข้อตกลงในการจัดโครงการ)

” พัฒนา ” นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ บัณฑิตไม่ใช่เพียงแค่เรียนเก่งหรือมีเกรดสูงๆเท่านั้น แต่จะต้องเป็นนักคิดและนักปฏิบัติด้วย ดังนั้นเราจึงจะพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกด้าน เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่พร้อมต่อการทำงาน

” ก้าวหน้า ” สู่ความเป็นสากล ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มีนักศึกษาที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ ดังนั้นเราจึงมุ่งส่งเสริมทางด้านวิชาการเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ

” สร้างสรรค์ ” กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ สร้างทุกกิจกรรมที่เกิดจากความรู้ความสามารถรวมถึงภูมิปัญญาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกิจกรรมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตัวนักศึกษาเองและสังคม

เป้าประสงค์

            เป็นองค์กรที่มีการจัดการที่ดีและประสานงานระหว่างนักศึกษากับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ยุทธศาสตร์

 1. ปกป้องและรักษาสิทธินักศึกษา
 2. กิจกรรมสร้างสรรค์และไร้ต้นทุน
 3. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
 4. สืบสานกิจกรรมนักศึกษา
 5. การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
 6. การก้าวนำสู่ความเป็นสากล