ปฏิทินกำหนดการวัดความรู้คอมพิวเตอร์ (ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ที่มา: http://ems.kku.ac.th/ems_kku/index.php