ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2560 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่มา: https://sac.kku.ac.th/stdknowsac/index.php