มข. ประกาศเจตนารมณ์ การจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคม

[metaslider id=781]

วานนี้ (๗​ กรกฏาคม ๒๕๖๐) เวลาประมาณ ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ ปฏิญญาผู้นำนักศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคม ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกกาจบดินทร์  ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีลงนาม

โดยมี รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์  ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายสุรสีห์  โกศลนาวิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายโสพล  จริงจิตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสุวิมล ละครชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวพลอยไพลิน วงษ์ตรี  นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาววิลาสินี  จำรูญชาติ ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น และนายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 27 คณะเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้

พิธีประกาศเจตนารมณ์ ปฏิญญาผู้นำนักศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคม
พิธีประกาศเจตนารมณ์ ปฏิญญาผู้นำนักศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคม

ในการจัดพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์ ปฏิญญาผู้นำนักศึกษาว่าด้วยการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคม มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรดาองค์กิจกรรม มีความมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมอุทิศตนเพื่อสังคมตามครรลองแห่งระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมและปลูกฝังการเคารพสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา

(๑) องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ทุกคณะ ตกลงจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงเกียรติภูมิ และธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของนักศึกษา
(๒) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้รู้สำนึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปราศจากความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
(๓) ส่งเสริมให้พัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
(๔) ส่งเสริมให้มีความสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน มีบุคลิกภาพและพลานามัยที่ดี
(๕) ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นถิ่น
(๖) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้วยความสุจริต โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ หรือสังเกตการณ์ได้

บรรดาองค์กรกิจกรรม อันประกอบด้วย องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ทุกคณะ ซึ่งเป็นผู้แทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งปวง เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำกิจกรรม ที่คำนึงถึงเกียรติภูมิ และธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปราศจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ปรากฏชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะนำหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการจัดกิจกรรม

 

ข่าว: นายกฤษณชัย สาระรัมย์ / นางสาวพลอยไพลิน วงษ์ตรี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *