ให้นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนใช้สิทธินอกเขตจังหวัด

เนื่องด้วยวันที่ 7 สิงหาคม 2559 รัฐบาลได้จัดให้เป็นวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่กระทบต่อสิทธินักศึกษา

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความร่วมมือนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบัน ที่มีภูมิลำเนาอื่น ที่มิใช่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ผ่านทางเว็บไซต์ http://election.dopa.go.th โดยเลือกไปใช้สิทธิที่จังหวัดขอนแก่น

ref2

คุณสมบัติ-ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ?

คุณสมบัติ

 1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันออกเสียง)
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ
 3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง

และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

 1. เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
 2. อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
 3. ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
 4. วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

เตรียมพร้อมก่อนออกเสียงประชามติ

 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารของร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติอย่างใกล้ชิด
 2. มีส่วนร่วมในการศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
 3. วิเคราะห์หลักเหตุและผลอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 4. ทำความเข้าใจขั้นตอน และ วิธีการในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ
 5. เตรียมหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตน

ตรวจสอบสิทธิก่อนออกเสียงประชามติ !

 • วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วันสุดท้ายของของการเพิ่ม-ถอนชื่อ
 • สามารถใช้แอพพลิเคชั่นดาวเหนืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติในการค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง สถานที่ออกเสียง และแผนที่เดินทางไปยังหน่วยออกเสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ร่างรัฐธรรมนูญ

 • ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1 ดาวน์โหลด
 • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2 ดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *